එකම ශ්‍රේණි නිෂ්පාදන

UMW ULN2803A


නිෂ්පාදන කාණ්ඩය ඩාර්ලින්ටන් නළය
නිෂ්පාදන මාලාව Darlington tube
සංසරණය SOP-18
ඇසුරුම්කරණය රෝල් කරන්න

පිරිවිතර

Attribute Value