ആസ്ഥാനത്തെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

EVER Semiconductor Co.,Limited(Hong Kong)


Mr Nino Chen (Director of Sales)


Become Distributor:Nino@umw-ic.com
Ask for Quotation:Anna@findpcb.com
Sample Testing:Kenina@findpcb.com
Technical Inquiry:Sheldon@findpcb.com

Mobile:+86 13828842883
Phone:+86 755-23218723
Wechat:chenshicong2
Address:Room 612-613, Level 6, HuaFeng International Robot Industrial Park, Baoan District, Shenzhen, China