Kompaniýanyň ululygy

Zawod 20 gektar meýdany, 12000 inedördül metr gurluşyk meýdany we 120-den gowrak işgäri bar.

Önümiň artykmaçlyklary

Ulanyjylary tygşytly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin 20-den gowrak kategoriýany öz içine alýan, köp ulanylýan önümleriň doly görnüşi.

Satuwdan soň hil

Satuwdan soň 24 sagat hyzmat goldawy, ýokary FAE tehniki goldawy, ilkinji gezek müşderi meselelerini çözmek, müşderini kanagatlandyrmak ilkinji maksadymyz.

täzeligini dowam etdiriň

Müşderiniň zerurlyklaryna üns beriň, önümleriň sanyny giňeltmegi dowam etdiriň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin yzygiderli tagalla ediň.

Önüm merkezi